Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr MWD/82 7 2 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania wsparcia z Amerykańskiego Trustu Spójności

Harmonogram debata w czasie panelu zawiera następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
 • Analiza projektów umieszczonych w IWIPK współfinansowanych w ramach RPO WK-P pod kątem gotowości do realizacji
 • Udział i rola instytucji finansowych w realizacji działania 2.3 SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie rozwoju eksportu i powiązań z zagranicznymi rynkami i partnerami handlowymi, w kontekście uruchamiania działania 6.1 PO IG Paszport do eksportu
 • Ocena sprawności implementacji priorytetów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Ośrodek na Szkolenia w Karkonoszach
 • Analiza systemu monitoringu na pozimie regionalnym
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie wielkopolskim
 • Analiza użyteczności Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Analiza systemu wskaźników monitorowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Komplementarność Projektów w Zakresie Infrastruktury Transporu drogowego realizowanych w ramach ZPORR oraz komplementarność projektów z zakresu infrastuktury Transportu Drogowego realizowanych w ramach ZPORR z innimi inicjatywami w tym zakresie.
 • Wpływ projektów realizowanych w ramach działania 1.3.1. ZPORR na zwiększenie potencjału edukacyjno-badawczego szkół wyższych w województwie podlaskim.
 • Postęp we wdrażaniu PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim – 2010
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Program będzie omówiony pod kątem wpływu w poniższych dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Uprawa trzciny cukrowej
 • Introligatorstwo i podobne usługi
 • Produkcja gier i zabawek
 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z zarządzaniem funduszami
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • Działalność bibliotek i archiwów

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: rawski oraz wejherowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego i Rurociągów Energetycznych „Energopol 7” S.A., Teksid Aluminium Poland Sp. z o.o., Zakłady Przetwórstwa Zbożowego SZYMANÓW Sp. z o.o., Beskidzka Telewizja Kablowa „BEST-SAT” Sp. z o.o., „RYNSAT” Zakład Radio-Telemechaniki Czesław Rynkowski, TELEFONY PODLASKIE S.A. , Areva T and D , Cyfrowafirma.pl Sp. z o.o., GROOPER.PL , MARMA Polskie Folie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, PLATFORMA WYDAWNICTW , Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Inżynieryjnych „Sanel” Spółka z o.o., ALEXIS II E. i M. ŁUKASIK SP. JAWNA, SZYMMAR Sp. z o.o., Integer.pl SA

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.