Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem projektu nr XWH/82 6 8 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania dotacji z Środkowoeuropejskiego Priorytetu Spójności

Program dyskusja podczas seminarium obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
 • Analiza aktywności samorządów terytorialnych w sięganiu po wsparcie z EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
 • Ocena gotowości pomorskich uczelni do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów operacyjnych (PO IiŚ, PO IG, PO KL)
 • Pomiar stopnia implementacji celów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotele na Treningi w Nałęczowie
 • Problemy i bariery w postępie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Ocena skuteczności działań informacyjno – promocyjnych w ramach PO KL na poziomie Priorytetów VI,VII,VII,IX- komonent regionalny oraz określenie potrzeb informacyno – promocyjnych z punktu widzenia beneficjntów
 • Ekspertyza na temat zasadności wyznaczenia obszaru o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach RPO WZ i jego wpływu na aktywność beneficjentów w aplikowaniu o wsparcie z funduszy unijnych
 • Opracowanie metodologii liczenia wskaźnika międzygałęziowej dostępności transportowej terytorium Polski oraz jego oszacowanie
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat a. (10 edycji badania)
 • Wpływ środków EFS na skuteczność działań podejmowanych w ramach systemu integracji zawodowej osób wykluczonych społecznie w Wielkopolsce
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Projekt zostany omówiony w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dotowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
 • Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
 • Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport rurociągowy
 • Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • Praktyka lekarska specjalistyczna

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: przasnyski oraz sandomierski

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Opolu S.A., MAHLE Krotoszyn S.A. (d. Wytwórnia Sprzętu Mechanicznego S.A.), Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., Eko-Bruk 2. Sprzedaż, układanie kostki brukowej, BROKER S.C. , „TVK” Dariusz Stefański , BJP TECHNOLOGIES , Forum Inicjatyw Informatycznych Sp. z o.o., Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe Bieżanów , MAMAEBABY , Profarb I , Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A., GRAN POLSKA Sroka Sroka , ONE-2-ONE , Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji w końskich Spółka z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.