Konferencja programowa – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia działania funduszowego nr BTG/55 9 2 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Europejskiego Programu Oświatowego

Porządek debata w czasie warsztatu obejmuje następujące zespoły robocze:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • „Analiza przyczyn braku aktywności niektórych samorządów
 • Ocena wsparcia projektów środkami LRPO w ramach Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”: Działanie 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” oraz Działanie 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średni
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie rozwoju eksportu i powiązań z zagranicznymi rynkami i partnerami handlowymi, w kontekście uruchamiania działania 6.1 PO IG Paszport do eksportu
 • Audyt skuteczności implementacji założeń EFS na przykładzie studium edukacyjnego Ośrodki na Szkolenia w Bielsku Białej
 • System oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojwództwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • Potrzeby instytucjonalnego systemu wdrażania funduszy strukturalnych w zakresie wsparcia eksperckiego na przykładzie Dolnego Śląska
 • Ocena szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach PO KL stosowanych w województwie dolnośląskim
 • Badanie zdolności absorpcyjnych publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej – beneficjentów systemowych – w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Ewaluacja sieci ROEFS
 • Badanie barier wpływających na jakość projektów wspierających inicjatywy lokalne (Działanie 6.3, 7.3, 9.5)
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Projekt będzie przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w wymienionych nizej dotowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
 • Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • Przesyłanie energii elektrycznej
 • Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
 • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport lotniczy towarów
 • Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • Działalność muzeów

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: inowrocławski oraz sejneński

  Upoważnieni beneficjenci to: Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „GNIAZDKO”, Zakłady Akumulatorowe „ZAP” Piastów S.A., Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA Sp. z o.o., SEYKOPol, Przedsiębiorstwo Usługowe „SATURN” K. Pawlak, J. Zwolak, S.C., „OLTRONIK” MASZYNY I URZĄDZENIA DO SITODRUKU Czesław Olejniczak, ACTIVIS POLSKA , eZarządzanie Sp. z o.o., GTH Solutions Spółka z o.o , MGK – Rafał Chmielewski, RMD BIKE CO Zenon Borzymowski, Konrad Kołosowski, Robert Maczyński s.c, TRAVEL SHOPS , Centrum Funduszy Europejskich Strona i Wspólnicy Spółka Jawna, PHUP Agora Wojciech Pstrzoch, Wodociąg Marecki Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.