Spotkanie raportujące – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z audytem projektu nr WSL/32 6 9 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania wsparcia z Europejskiego Programu Oświatowego

Harmonogram dyskusja w czasie panelu obejmie wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia.
 • Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach działań 1.6, 1.8, 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
 • Ewaluacja Działania 5.2 POIG – Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
 • Weryfikacja stopnia wdrożenia celów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotele na Warsztaty w Łodzi
 • Badanie podsystemu informatycznego Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwiększenia jego przydatności do ewaluacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Badanie ewaluacyjne w zakresie efektywności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych, prowadzonych w województwie mazowieckim przez instytucje zaangażowane we wdrażanie regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Identyfikacja barier w dostępie do środków finansowych z PO KL dot. projektów konkursowych w ramach priorytetów VI-IX – województwo świętokrzyskie.
 • Analiza stanu realizacji celów project pipeline
 • Gotowość szkół wyższych do realizacji projektów kluczowych w ramach XIII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Wpływ projektów szkoleniowych w ramach Działań 2.1,2.3 oraz 2.4 w ramach ZPORR na zaspokojenie potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 PO KL
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Projekt zostany przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych dofinansowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
 • Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
 • Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
 • Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • Reasekuracja
 • Działalność agencji pracy tymczasowej
 • Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: płocki oraz wodzisławski

  Upoważnieni beneficjenci to: Kombinat Cementowo-Wapienniczy „KUJAWY” S.A. , Gliwickie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o., INTUR Konstrukcje – Fasady – Spedycja Sp. z.o.o., Artro-Med., Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej „TEOSAT” , „Tugeb Polbud” , Balton Sp. z o.o., DREWIK Piotr Warchoł, KAIZEN Jerzy Łodziński, ONE-2-ONE , P.U.H. „Rozwój” Sebastian Serek, Władza Wdrażająca Programy Europejskie, INFO-PROJEKT IT , Max Marzena Miller, Ewa Krawczyk-Łysiak i Michał Łysiak prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESKULAP” SC

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.