Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr IJHC/24 3 4 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania wsparcia z Bałtyckiego Funduszu Edukacyjnego

Plan dyskusja podczas panelu obejmie poniższe grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • Regiony w Europie Środkowo-Wschodniej: tendencje i czynniki rozwojowe
 • Komplementarność wewnętrzna oraz zewnętrzna projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z projektami innych programów krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013
 • Efekty w zakresie innowacyjności – badanie oddziaływania projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 2.2.1 SPO WKP
 • Pomiar jakości wdrożenia celów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Hotele Na Treningi w Szczyrku
 • Analiza oferty szkoleń zawodowych przygotowanej przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach SPO RZL i realizowanych w formie zamówień publicznych
 • Ocena listy wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
 • Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO IG – etap II – po rozpoczęciu rund aplikacyjnych
 • Ewaluacja systemu naboru, selekcji i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach przeprowadzonych w 2008 r. w ramach Priorytetu III PO Kapitał Ludzki
 • Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów
 • Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr – badanie projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.3 schemat a) SPO RZL 2004–2006
 • Ocena wpływu realizowanych form wsparcia na sytuację uczestników projektów w okresie: 3 – 6 – 12 miesięcy po zakończeniu korzystania ze wsparcia w ramach Priorytetów: VI – IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim


 • Program zostany przeanalizowany w aspekcie wpływu w poniższych dotowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Chów i hodowla bydła mlecznego
 • Produkcja klejów
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • Działalność związana z projekcją filmów
 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • Praktyka lekarska dentystyczna

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: opoczyński oraz m. Świnoujście

  Upoważnieni beneficjenci to: „Elektromontaż” Gdańsk S.A., Okocimskie Zakłady Piwowarskie S.A. , Autogaz Łomnicki-Tech, Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe PROF-US Spółdzielnia, Zakład Instalacji Anten TV-SAT Bogdan Łaga, CHANNEL Tomasz Makarewicz , Business Support Solution S.A., Eco-Capital , INEA S.A., Laminex Sp. z o.o., Platinum Fund 24 SA, TYMBARK-GMW SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Babiński Bogdan Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ARC-POL, Plasma SYSTEM S.A., I-Mar Przedsiębiorstwo Kamieniarskie, Antoni Młynarski

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.