Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z audytem przedsięwzięcia nr HDR/69 2 7 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania subwencji z Szwajcarskiego Priorytetu Spójności

Plan dyskusja podczas spotkania zawiera następujące zespoły robocze:

 • Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
 • Badanie ewaluacyjne ex-post efektów transgranicznej współpracy polskich regionów w okresie 2004-2006
 • Instytucje otoczenia biznesu wspierane w ramach SPO WKP, lata 2004-2006: określenie wpływu programu na ofertę usługową oraz poziom jakości świadczenia usług
 • Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wsparcie inwestorów prywatnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 3.3 PO IG
 • Ocena jakości implementacji celów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotel Na Warsztaty w Kazimierzu
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczących z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki” – raport z pierwszej sesji badawczej
 • Badanie barier zaangażowania banków w proces absorpcji funduszy strukturalnych
 • Ewaluacja systemu Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • Stan przygotowania i analiza najważniejszych problemów w realizacji projektów transportu miejskiego w obszarach metropolitarnych przewidzianych do finansowania w ramach POIiŚ
 • Wstępna ocena oddziaływania POIG na środowisko – założenia strategiczne, a realizacja projektów – streszczenie raportu końcowego
 • Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podkarpackim (projekty konkursowe)
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Grant będzie przeanalizowany pod kątem wpływu w poniższych dotowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Produkcja win gronowych
 • Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
 • Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
 • Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: sochaczewski oraz gryficki

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Produkcyjno-Remontowe Energetyki Poznań Energetyka Czerwonak S.A., KAPENA S.A., Zakłady Przemysłu Taboru Kolejowego „NOWY SĄCZ” S.A., Auto Wash – Park, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „SAT-KOM” Sp. z o.o., Telewizja Kablowa „KORRES” S.C. Mariusz Kowalski, Janusz Sejda, Andrzej Koch INetNOVATION, FONEM.EU Joanna Gruba, Glimat , MSP POLSKA , SOFTLINK MAŁGORZATA KORNOBIS, THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o., Kłos Nowoczesne Technologie Bankowe Sp. z o.o., SUPERVISOR , Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowe SARTPOL Grzegorz Soszyński

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.