Spotkanie raportujące – zaproszenie – projekty EFS

W związku z finalizacją programu nr DKY/62 4 9 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania wsparcia z Luksemburskiego Trustu Społecznego

Plan dyskusja w czasie spotkania przewiduje następujące grupy panelowe:

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski wschodniej.
 • Badanie ewaluacyjne dotyczące wskaźników Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Fundusze Strukturalne a programy ramowe UE w działalności B+R polskich podmiotów. Kierunki wykorzystania środków i dobre praktyki.
 • Audyt stopnia implementacji funduszu EFS na przykładzie studium edukacyjnego Sala konferencyjna Szkolenia w Krakowie
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczących z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki” – raport z pierwszej sesji badawczej
 • Analiza zmian wprowadzonych do projektów własnych w ramach II Priorytetu ZPORR
 • Ocena realizacji projektów partnerskich realizowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych w okresie perspektywy finansowej 2007-2013
 • Ekspertyza na temat zasadności wyznaczenia obszaru o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach RPO WZ i jego wpływu na aktywność beneficjentów w aplikowaniu o wsparcie z funduszy unijnych
 • Ocena instytucjonalnego i organizacyjnego przygotowania beneficjenta do opracowania i wdrażania projektu systemowego Budowa i wyposażenie Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego
 • Badanie ewaluacyjne realizacji perspektywy równości płci przez Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów ludzkich na lata 2004-2006
 • Postęp we wdrażaniu PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim – 2010


 • Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej dotowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
 • Produkcja artykułów piśmiennych
 • Produkcja materaców
 • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: zduńskowolski oraz sokólski

  Upoważnieni beneficjenci to: Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA” S.A.., Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Wyrobów Papierowych „Dolpakart” S.A. , Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „JARLAN” S.A., Agencja Ochrony Osób i Mienia „PERFEKCJA” sp. z o.o., Zakład Instalacji Elektrycznej i TV Kablowej Edmund Lubiszewski, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PROSAT” , ASA , EGO S.A., HURTOPON.PL , Livitec Paweł Starczewski, Puro Media Michał Wilczewski, Twinteq , Agrarius , Firma Handlowa „JANKO” Strzelec Jan, Wytwórnia Suszarń Kazimierz Rokicki

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.