Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem przedsięwzięcia nr NIJA/74 1 6 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania środków z Europejskiego Programu Społecznego

Agenda debata w czasie seminarium obejmie następujące grupy panelowe:

 • Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka
 • Wpływ uzyskanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I i III ZPORR na lata 2004 – 2006 na wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach w województwie wielkopolskim.
 • Optymalizacja systemu wskaźników oraz kryteriów wyboru projektów w kontekście realizacji celów RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Bariery ograniczające aktywność organizacji pozarządowych w wykorzystywaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Pomiar efektywności implementacji funduszu EFS na przykładzie programu podyplomowego Ośrodki na Szkolenia w Rucianem
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach PO RPW
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim
 • Analiza wybranych wniosków o dofinansowanie dla projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ekspertyza na temat zasadności wyznaczenia obszaru o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach RPO WZ i jego wpływu na aktywność beneficjentów w aplikowaniu o wsparcie z funduszy unijnych
 • Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów
 • Raport roczny z „Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” przedstawiający dane dotyczące osób pracujących, które ukończyły udział we wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2006 roku
 • Kapitał ludzki w województwie zachodniopomorskim: aktualne działania, zagrożenia, potrzeby i kierunki rozwoju
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Projekt zostany omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Wydobywanie torfu
 • Introligatorstwo i podobne usługi
 • Produkcja kabli światłowodowych
 • Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Wydawanie gazet
 • Sprawy zagraniczne
 • Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: miechowski oraz m. Radom

  Upoważnieni beneficjenci to: Huta Szkła „Jarosław” S.A., NEUPACK POLSKA Sp. z o.o. , AUTO GAZ CENTRUM Krzysztof Bartosiewicz, „REKINEK” Izabela Mudlaff , GIM-SAT S.C. , Michniewicz Sławomir , Alu System Plus JJM Kucharscy Spółka Jawna, COMPDATA sp. z o.o. , GECKO Europe w organizacji, NBG , Stalmech Bogumił Księżakowski, Zakłady Metalowe „MESKO” S.A., Firma Transportowo Handlowo Usługowa PANMAR Sz.Czekański, W.Szmyd Spółka Jawna, ONE-2-ONE , Przychodnia Stomatologiczna DENTICA L. i J. Oleszczuk Spółka Jawna

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.