Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr UOB/41 8 9 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania subwencji z Europejskiego Programu Infrastrukturalnego

Plan debata podczas warsztatu obejmie następujące zespoły robocze:

 • Ocena efektów osiągniętych podczas wdrażania ZPORR w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020
 • Ocena instrumentów podnoszenia konkurencyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego
 • „Ocena wpływu funduszy strukturalnych na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów kluczowych VII Osi Priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Analiza efektywności implementacji priorytetów EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotele NaKursy Biznesowe
 • Uzupełnienie programu ZPORR. Analiza poszczególnych działań ZPORR
 • Ocena systemu wdrażania osi priorytetowych na poziomie regionalnym w ramach PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w RPO WK-P
 • Analiza efektów realizacji projektów w zakresie infrastruktury ochrony środowiska realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim (działania 1.2, 3.1, 3.2) wraz z rekomendacjami dla RPO woj. P
 • Wpływ projektów dotyczących zakupu lub modernizacji pojazdów szynowych na osiągnięcie głównego celu poddziałania 1.1.2 tzn. poprawę warunków przejazdów pasażerów transportem kolejowym między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach
 • Raporty dla województw z badania beneficjentów ostatecznych Działania 1.2 oraz Działania 1.3 SPO RZL, którzy ukończyli udział we wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2006 roku
 • Raport z Badania Ewaluacyjnego Beneficjentów Instytucjonalnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Grant zostany omówiony w aspekcie efektywności w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Chów i hodowla świń
 • Produkcja elementów elektronicznych
 • Produkcja gier i zabawek
 • Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
 • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • Działalność muzeów

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: tarnowski oraz olecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Dongguan Dongxiao Stationery And Gifts Co. Ltd., Zaklady Urządzeń Chemicznych BONARKA Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PZZ S.A.(obecnie „Polskie Młyny S.A., PZZ Brzeg, ZPZ Szymanów, PZZ Bydgoszcz z siedzibą w Warszawie), Sklep Medyczny Orto-Med Agnieszka Stepaniak, IMALUX S.A. , „EMPLOJ” , „ZMM MAXPOL” ZPCHR Andrzej Polak, Femiprojekt sp. z o.o., Innovativa Sp. z o.o., Medicalgorithmics Spółka z o.o., Stowarzyszenie Primus Inter Pares, Webspine Polska , Centrum Badań DNA Sp. z o.o., TIA S.C. TOMASZ ŚLANDA, ADAM ŚLANDA PRODUKCJA – HANDEL – USŁUGI, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.