Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr HIJM/38 6 1 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania subwencji z Amerykańskiego Funduszu Pomocowego

Harmonogram debata podczas spotkania zawiera poniższe grupy panelowe:

 • Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
 • Analiza projektów umieszczonych w IWIPK współfinansowanych w ramach RPO WK-P pod kątem gotowości do realizacji
 • Rodzaje projektów realizowanych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 i ich znaczenie dla rozwijania i prowadzenia działalności go
 • Badanie efektów netto projektów wspierających wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Analiza sprawności wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotel na Gry Negocjacyjne
 • Analiza kryteriów wyboru projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Potrzeby instytucjonalnego systemu wdrażania funduszy strukturalnych w zakresie wsparcia eksperckiego na przykładzie Dolnego Śląska
 • Ocena zainteresowania i zdolności absorpcyjnych podmiotów aplikujących w ramach Działania 9.2, 9.3 wraz z analizą strategiczną kierunku wsparcia w ramach Działania 9.2, 9.3 w następnych latach wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim
 • Badanie zdolności absorpcyjnych publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej – beneficjentów systemowych – w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Adaptacja metodologii pomiaru efektu netto interwencji publicznych do potrzeb sektora infrastruktury transportowej
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006
 • „Badanie ewaluacyjne ex-ante dotyczące oceny zapotrzebowania
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Program będzie przeanalizowany pod kątem analizy ex post w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (identyfikacja wg PKD).:

 • Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
 • Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
 • Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: lubelski oraz kołobrzeski

  Upoważnieni beneficjenci to: KRZYSZTOF SAJDAK FPH „MAREX”, Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne „TELKOM-TELMOR” Sp. z o.o. , MERA-PNEFAL S.A., Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne Eco-mobile, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyślu , „EiA” Adam Zalewski , BETACOM , EXELL Systemy Zarządzania Informacją , INFINITY SPÓŁKA CYWILNA MICHAŁ KRZYWIAK, DAWID NAMYŚLAK, Mergers Net Sp. z o.o., PCSM , ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY „ALSECCO” ZAJĄC G., ZAJĄC M., KOELNER S. SPÓŁKA JAWNA, KOMPUTRONIK , Zakrzewski Cezary „Marico” – Firma Prywatna, Radosław Bielecki prowadzący działalność gospodarczą Radosław Bielecki – Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DACAR”

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.