Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia przedsięwzięcia nr URE/27 1 5 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania dotacji z Szwajcarskiego Trustu Infrastrukturalnego

Plan dyskusja w czasie seminarium przewiduje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski wschodniej.
 • Ocena wpływu projektów dofinansowanych w ramach RPO WK-P na realizację celów Strategii Lizbońskiej
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (9 rund ewaluacji on-going)
 • Audyt stopnia implementacji funduszu EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Sale konferencyjne Wykłady w Lodzi
 • Zakres znajomości zagadnień związanych z funduszami unijnymi przez społeczeństwo Warmii i Mazur
 • Badanie stanu przygotowania pracowników sektora samorządowego do udzielania zamówień innowacyjnych
 • Ocena realizacji projektów partnerskich realizowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych w okresie perspektywy finansowej 2007-2013
 • Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 wraz z oceną systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) w ramach RPO WZ na lata 207-2013
 • Perspektywy rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce do 2014 roku w aspekcie realizacji Narodowej Strategii Spójności, celów dyrektyw odpadowych i wykorzystania środków funduszy strukturalnych
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat b. (10 edycji badania)
 • współpracy, a także głównych obszarów styku”
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Grant będzie omówiony w aspekcie analizy ex post w poniższych dotowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Produkcja dzianin metrażowych
 • Produkcja tapet
 • Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
 • Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 • Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
 • Ubezpieczenia na życie
 • Wychowanie przedszkolne
 • Działalność związków zawodowych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: mogileński oraz kołobrzeski

  Upoważnieni beneficjenci to: „ROMEO” Sp. z o.o., Rybnicka Fabryka Maszyn „RYFAMA” S.A., Auto Gaz System Andrzej Moćko, ANEL PHU, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sępólnie Krajeńskim , BEL-SAT Izabela Walczak , Blyweert Aluminium Sp. z o.o., Firma „LOOKART” Eksport Import Karwala Łukasz, HERMES POLSKA , LANWAR Jerzy Warszawski, PROFIS Sp.z o.o., Zakłady Automatyki KOMBUD S.A, EGO FASHION Sp.z o.o., Thomson Technicolor Polska Sp. z o.o., Grupa Advertis Paweł Gardasiewicz

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.