Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z realizacją programu nr KUR/84 7 5 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania dotacji z Szwajcarskiego Funduszu Infrastrukturalnego

Plan debata w czasie warsztatu przewiduje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka
 • Komplementarność i synergia projektów realizowanych na terenie Polski Wschodniej w ramach programów operacyjnych polityki spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kontekście priorytetów Strategii Rozwoju Społeczno-gosporadcze
 • Wpływ realizacji poddziałania 2.2.1 SPO-WKP na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.2 SPO WKP
 • Weryfikacja jakości wdrożenia funduszu EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotele Na Wykłady w Lodzi
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013
 • Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Ocena systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Identyfikacja najistotniejszych problemów i barier, które mogą wystąpić na etapie realizacji projektów w ramach V osi POIiŚ
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim
 • Ocena wpływu realizacji interwencji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podniesienie jakości zasobów ludzkich
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Program będzie omówiony pod kątem analizy ex post w wymienionych nizej dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Górnictwo rud uranu i toru
 • Odlewnictwo żeliwa
 • Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • Transport rurociągowy
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • Działalność wspomagająca edukację

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: hrubieszowski oraz człuchowski

  Upoważnieni beneficjenci to: „STOMIL-OLSZTYN” S.A., Przedsiębiorstwo Armatury Spawalniczej ASPA S.A., INTERMODA S.A., „, AVISmedia J. Dziubiński J. Gintrowicz S.C. , „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 44GROUP , Cyfrowafirma.pl Sp. z o.o., Instytut Włókien Naturalnych, KRK Karol Kirycki, SUPRA SERWIS , Zakład Robót Mostowych MOSTMAR Marcin i Grzegorz Marcinków Spółka Jawna, Arco Łódzkie Przedsiębiorstwo Handlowe Adam Pietraszek i Roman Pietraszek Spółka Jawna, MWT Solutions Sp. z o.o., Automobilklub Rzemieślnik

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.