Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr KXF/75 3 8 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania środków z Bałtyckiego Funduszu Oświatowego

Porządek dyskusja podczas konferencji obejmie następujące grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013
 • Ocena komplementarności działań na obszarach wiejskich podejmowanych w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Komplementarność wewnętrzna oraz zewnętrzna projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z projektami innych programów krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (9rund ewaluacji on-going)
 • Weryfikacja jakości implementacji funduszu EFS na przykładzie programu edukacyjnego Ośrodek na Warsztaty w Wiśle
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Badanie stanu przygotowania pracowników sektora samorządowego do udzielania zamówień innowacyjnych
 • Ocena satysfakcji wybranych grup klientów Departamentu ds. PO KL Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
 • Ocena systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Ewaluacja barier oraz analiza zagrożeń dla realizacji projektów w kontekście wykorzystania dobrych praktyk projektowych realizowanych przez Beneficjentów Działania 13.1 PO IiŚ Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Wstępna ocena oddziaływania PO IG na środowisko
 • Raport z badania ewaluacyjnego beneficjentów indywidualnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI)


 • Grant będzie przeanalizowany pod kątem skuteczności w wymienionych nizej dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
 • Introligatorstwo i podobne usługi
 • Wytwarzanie paliw gazowych
 • Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • Wymiar sprawiedliwości
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: płocki oraz węgrowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Bielskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o., Pilkington Sandoglass Sp. z o.o., Piszczek Gzegorz Auto-Gaz-Serwis, Marek Gwardzik, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Telewizja Kablowa” Sp. z o.o. , „ICOM MEDIA” , BRESCH + Ewa Gąsiorek, EXPEDIO Sp. z o.o. , Karol Kania i Synowie Sp. z o.o. , MOTO-HURT , PRINT DISPLAY (POLSKA) Sp. z o.o., TRAIL.PL , Firma PEGAZ – Marian Stopa, Macsoft – oprogramowanie, wdrożenia Maciej Kozak, Zakład Produkcji Metalowej PROMEX Pietras Woźniak SP.J.

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.