Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem projektu nr ZIJR/43 5 8 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania kwoty pomocowej z Europejskiego Trustu Spójności

Harmonogram dyskusja w czasie konferencji obejmuje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Ocena systemów wskaźników monitorowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Analiza wniosków złożonych w ramach dwóch konkursów do Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Audyt jakości wdrożenia celów EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotele Na Wyjazdy integracyjne w Bielsku Białej
 • Ocena systemu zarządzania PO Kl na poziomie regionalnym (województwo świętokrzyskie)
 • Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim
 • Ocena systemu zarządzania Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na poziomie Priorytetów VI, VII, VIII, IX – komponent regionalny
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • Analiza przyczyn nieubiegania się JST o dofinansowanie typowych inwestycji komunalnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat a. (10 edycji badania)
 • „Ocena sprawności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Projekt będzie omówiony pod kątem efektywności w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
 • Produkcja barwników i pigmentów
 • Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
 • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • Wychowanie przedszkolne
 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: nowosolski oraz makowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Pawel Matras SKOW – BRUK, Kieleckie Zakłady Przemysłu Wapienniczego S.A. , Zakłady Płyt Pilśniowych S.A., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Niagara Iwona Ślęzak, Stowarzyszenie Osiedlowej Sieci Telewizyjnej „PIEKARY” , „Camelia” Jarosław Glich, Mariusz Szczypior Spółka Jawna, „POWERGREEN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ, Fakro PP spółka z ograniczona odpowiedzialnością , hungry4sport.com Spółka z o.o., Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Plus48 Grupa Projektowa Karol Wawrzyniec Szparkowski, Wytwórnia Makaronu Domowego POL-MAK S.A., Hurtimex , Aviation Artur Trendak, Kazeina Polska Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.