Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z rozliczeniem programu nr UFE/42 5 6 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania budżetu z Szwajcarskiego Trustu Wyrównawczego

Porządek debata w czasie konferencji przewiduje wymienione tu grupy panelowe:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego – studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (9rund ewaluacji on-going)
 • Audyt skuteczności implementacji priorytetów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Ośrodki na Kursy w Rzeszowie
 • Proces selekcji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Priorytet 1 i 3 z wyłączeniem Działań 1.6 i 3.4) – analiza statystyczna
 • Ocena systemów kryteriów wyboru projektów (finansowych operacji) zaprojektowanych w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Analiza porównawcza regulacji w zakresie ustalania poziomu współfinansowania w ramach projektów współfinansowanych z EFRR w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej
 • Ocena systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ewaluacja barier oraz analiza zagrożeń dla realizacji projektów w kontekście wykorzystania dobrych praktyk projektowych realizowanych przez Beneficjentów Działania 13.1 PO IiŚ Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Badanie zdolności absorpcyjnych podmiotów realizujących projekty w ramach PO KL w województwie warmińsko-mazurskim
 • Zapotrzebowanie grup docelowych na określone typy projektów
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Program zostany przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (podział wg PKD).:
 • Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
 • Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
 • Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
 • Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 • Szkoły policealne
 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: rypiński oraz legionowski

  Upoważnieni beneficjenci to: SKLEP SPOZYWCZO – PRZEMYSLOWY, Kujawska Fabryka Manometrów „KFM” S.A. , Małopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza MAGRO SA, „, Zakład „Rezystor” Instalatorstwo Elektryczne i Elektromechaniki Usługi Remontowo-Budowlane, mgr inż. Krzysztof Woźniak, „SIP Ziemowit Gólski” Spółka Komandytowa, Beauty Source Rafał Siemieniecki, EcoWipes , IVO Software , LS Tech Homes , POZNAŃSKA GRUPA BIZNESU PAWEŁ KORZYŃSKI, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, LUKULLUS Spółka komandytowa, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, GROT Marek Dobrzyński

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.