Spotkanie raportujące – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z rozliczeniem przedsięwzięcia nr YME/79 8 6 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania budżetu z Europejskiego Priorytetu Wyrównawczego

Plan dyskusja w czasie spotkania zawiera poniższe grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia.
 • Ocena stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013
 • Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG
 • Audyt stopnia wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Hotel na Symulacje Decyzyjne
 • Ocena systemu zarządzania PO Kl na poziomie regionalnym (województwo świętokrzyskie)
 • Ocena potencjału oraz stanu dotychczasowych prac w ramach jednostek ewaluacyjnych funkcjonujących w IZ oraz IP I i II stopnia w ramach NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013
 • Postrzeganie funduszy strukturalnych w Polsce
 • Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań – 2010
 • – porównanie na przykładzie projektów Funduszu Spójności”
 • Ustalenie szczegółowych priorytetów dotyczących zapotrzebowania małopolskiego rynku pracy na zewnętrzne źródła finansowania w kontekście oczekiwań przyszłego przedsiębiorcy (na podstawie analizy wdrażania działania 2.5 ZPORR w Małopolsce)
 • Wpływ realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju i Narodowej Strategii Spójności oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie kra
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:

 • Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
 • Produkcja narzędzi
 • Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
 • Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
 • Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
 • Działalność związana z tłumaczeniami
 • Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: pabianicki oraz m. Konin

  Upoważnieni beneficjenci to: Spółdzielnia Socjalna „SZKLANY ŚWIAT BOMBKI”, Zakłądy Naprawcze Taboru Kolejowego im. Obrońców Bydgoszczy S.A., Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe PEESTE Sp. z o.o., Stone Wojciech Palusiński, Stowarzyszenie Użytkowników Sieci Telewizji Kablowej „BORUTA”, PHU TV Kablowa „ZATORZE-STARÓWKA” S.C. , BUFU DAMO , Fachowcy , ISSystems Piotr Przybysz, LAT , SUPERLEX , Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Sp. z o. o. , Autopart S.A., Wojciech Florczyk, Inster Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.