Warsztat unijny – zaproszenie – projekty EFS

W związku z zamknieciem przedsięwzięcia nr ZCIJ/23 4 2 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania budżetu z Środkowoeuropejskiego Programu Społecznego

Harmonogram debata podczas warsztatu przewiduje poniższe zespoły robocze:

 • Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
 • Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego – studium porównawcze
 • Ocena wsparcia projektów środkami LRPO w ramach Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”: Działanie 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” oraz Działanie 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średni
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (9 rund ewaluacji on-going)
 • Weryfikacja jakości implementacji celów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Hotel na Szkolenia Sprzedażowe
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na poziomie regionalnym
 • Potrzeby instytucjonalnego systemu wdrażania funduszy strukturalnych w zakresie wsparcia eksperckiego na przykładzie Dolnego Śląska
 • Ocena systemu wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • Analiza wpływu projektów realizowanych w ramach Działania 1.5 ZPORR na rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
 • Badanie ewaluacyjne realizacji perspektywy równości płci przez Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów ludzkich na lata 2004-2006
 • „Analiza komplementarności wskaźników opisujących
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Program zostany omówiony pod kątem efektywności w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:

 • Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów
 • Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja sprzętu instalacyjnego
 • Zakładanie stolarki budowlanej
 • Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Wrocław oraz tczewski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Mięsne „Meat” S.A. w upadłości, ORBIS S.A., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Usługi Asenizacyjne Tadeusz Zembrowski, Bałtyckie Towarzystwo Telewizyjno-Telegraficzne S.A. , „KOLPORTER HOLDING” SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Centrum Rozwoju Świadomości Finansowej sp. z o.o. , DIVERGER POLSKA , Instytut Paliw i Energii Odnawialnej, Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość”, PACK PLUS Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna, TravelPass Sp z o.o., Centrum Badawczo-Rozwojowe Novasome Sp. z o.o., Towarzystwo Usług Finansowych Jarmuła Radosław, Piekarnia Tadeusz Guzowski

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.